náměstí karla IV. mělník

Základní koncepce se vrací k tradičnímu modelu městského prostranství, které plní funkci reprezentativní a společenskou. Zároveň však řešení respektuje soudobé potřeby města. Prostor Náměstí je nutné zbavit nevhodných funkcí a otevřít jej novým možnostem. Vytvořením volného prostoru, orientovaného po vrstevnici, příčně na obě strany od hlavní pěší spojnice centra a předměstí, vzniká městské prostranství, které je dále členěno na dílčí zóny s různým využitím: čtvercová plocha parčíku v severní části, která je zároveň předprostorem Spolkového domu, je umístěna na střeše podzemního parkoviště; v centrální části vzniká hlavní plocha Náměstí, ve které je excentricky umístěná kašna Karla IV. Tento pomyslný středobod definuje charakter a povahu této zóny, jejíž funkce je převážně shromažďovací; v jižní části před Obchodním střediskem je navržený trojúhelníkový prostor oddělený stromořadím. Celé Náměstí je v severní části ukončeno dostavěným městským polyfunkčním blokem, který stojí na podnoži parkovacího objektu.