náměstí jiřího z lobkovic

Navrhovaná koncepce řešení Náměstí vychází z jeho základního obdélníkového tvaru. Do otevřeného prostranství se stromořadími po svém obvodu je vloženo pravoúhlé mírně svažité „plato“, které odděluje vnější dopravní komunikace od vnitřních pobytových částí a vytváří mezi nimi přirozenou bariéru, prostorově i materiálově čitelnou.
Uvnitř je prostranství členěno kompozicí dílčích celků – tvarově měkkých – „bublin“, které jsou naplněny různými aktivitami, funkcemi, různými možnostmi sociálně-kulturního využití, avšak se společným celkovým pojetím Náměstí. Síť cest plynule proplouvá prostorem a vytváří dynamické prostory mezi bublinami.
Hlavní ideou návrhu je posílit význam prostoru coby náměstí a eliminovat parkové plochy ve prospěch ploch pobytových.