Revitalizace Kozího Hrádku

Cílem revitalizace návrší Kozího Hrádku v Mikulově je celková kultivace a zlepšení provozně-technického stavu hojně navštěvované lokality. Navrhované úpravy směřují k řešení odtokových poměrů, bezpečnosti pohybu osob a bezpečnosti okolí, ochraně přírody a zajištění vhodného hygienického zázemí. Dnešní síť pěších tras by měla zůstat z větší části zachována, jen některé kratší úseky jsou navrženy ke zrušení (a opětovnému ozelenění). Autorem původní koncepce úprav návrší a následné realizace jsou doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová a Ing. Jitka Jiříčková.

K realizaci štětových cest bude použit lomový kámen, který bude kladen do předem připraveného zhutněného štěrkového lože mezi kamenné obruby. Takto založená kostra bude vyklínována menšími kameny a prosypána materiálem jemnější frakce. Místo vápence, který je pro dotčenou lokalitu i celou pálavskou oblast charakteristickým, je volen jako materiál pro dlažbu pískovec světlého odstínu. Důvodem je jeho méně kluzký povrch, lepší opracovatelnost a s tím související možnost použití i pro jiné prvky jako jsou schodišťové stupně, kočárkové nájezdy, příčné žlaby, opěrné zdi.