bytový dům 4 dvory

Navrhované řešení zástavby reaguje na výše popsané širší vztahy, zapojuje se do stávajícího prostředí a zároveň tvoří vlastní urbanistickou strukturu bloku, s jasně definovanými hmotami, s charakteristickým členěním a architektonickými prvky. Hmotová struktura bytového domu / bytových domů je koncipována jako bloková, umožňující postupnou výstavbu po částech, zároveň ale i tak, aby v případě, že k výstavbě II. etapy nedojde, nepůsobil obytný blok jako nedokončená vize, ale přirozeně se zapojil do kontextu svého okolí.
Architektonické řešení je zvolené střídmé, zcela podřízené funkčnímu využití, tj. rytmické řešení fasád, které reaguje na pravidelný rastr nosného systému, s jednoduchými detaily a kvalitním materiálovým zpracováním.